ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2559

ชุมกรรมการ ชุมกรรมการ.jpg 1

ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2559
วาระสำคัญ เห็นชอบร่างงบประมาณ ปี 2 560 เห็นชอบให้เสนอ
ให้เสนออนุมัติถอดถอนสมาชิก ช.พ.ค ช.พ.ส
ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์เกิน 3เดือน ติดต่อกันเกิน 3 เดือน
โดยมีสมาชิก ช.พ.ค 507 ราย ช.พ.ส 97 ราย รายละเอียด
ดูได้จากเว็ปสำนักงาน สกสค.นครศรีธรรมราช