แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผอ. สกสค. จ.นครศรีธรรมราช

QR code เพื่อประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของผอ. สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

 

QR code ประเมิน ผอ.

*** หมายเหตุ : ระยะเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2561

Untitled5