ออกให้บริการแสดงเจตนาระบ ฯ นอกสถานที่ อ.ร่อนพิบูลย์ และอำเภอบางขัน