สกสค.นครศรีธรรมราช สีลาศ ครั้งที่ 2

156504         

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2564 สำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำทีมโดย นายมาณพ  บุญประเสริฐ 
ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดกิจกรรม
ลีลาศ  ครั้งที่ 2
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิก     ช.พ.ค.—ช.พ.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เป็นผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย และนันทนาการ ภายใต้งานดูแลครูไทยวัยเกษียณ
ณ หอประชุมโรงละคร อบจ. สนามหน้าเมือง
เวลา 10.00 น. – 17.00 น. อ.เมือง จ.นครศรีธร
รมราช

ลีลาศ 14 มี.ค. 64

156498 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_0_0 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_19_0 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_38 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_43 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_44 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_45 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_49_0 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_51 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_52 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_52_0 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_62 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_82 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_82_0 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_85 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_89_0 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_92 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_95 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_139 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_140 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_154 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_164 ลีลาศ14364_๒๑๐๓๑๕_199