สกสค. นครศรีธรรมราชเคลื่อนที่

        261 258 271 274 282 262 263 257 269 260

        สกสค. นครศรีธรรมราชเคลื่อนที่  ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ร่วมงานประชุมสัมมนาและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 วันที่ 25 กันยายน  2560
ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช 
ออกให้บริการนอกพื้นที่ในการชี้แจงรายละเอียดให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ทราบในเรื่องการตรวจสอบประวัติข้อมูลของสมาชิก ประวัติการชำระเงิน
การระบุสิทธิ์ทายาท และการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหน่วยเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ