ร่วมรำลึกวัน “ทวี บุณยเกตุ” 3 พฤศจิกายน 2564

673225
ร่วมรำลึกวัน “ทวี บุณยเกตุ” 3 พฤศจิกายน 2564

         สกสค. คุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมจัดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” เนื่องในโอกาสที่ท่านทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรม
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 12
และเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

http://


ดาน์วโหลด