มอบเงินอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล 2560

3843238431

นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมงานประชุมสัมมนาและ  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วันที่ 25 กันยายน  2560 ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช
พร้อมมอบทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560
ให้แก่นางจิราวรรณ  ปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สังกัด สพม. 12
จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)