มองเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

,มอบเงินช่วยเหลือ
นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้แก่
นางพรปวีณ์  ขุท์ทะกะพันธ์ ครู
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
วันที่ 5 กันยายน 2560