พระเดชพระคุณพระศรีธรรมประสาธน์ (ท่านเจ้าคุณไมตรี) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

1 11 111 1111 11111
มีเมตตามาตั้งพระพุทธสิหิงค์เป็นพระบูชาประจำสำนักงานสกสค.นครศรีธรรมราช
เป็นศิริมงคลและเครื่องยึดเหนียวจิตใจปกป้องคุ้มครองครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความสุขสำเร็จตลอดไป เปรียบประหนึ่งอยู่ใก้ลพระพุทธเจ้า