ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินกว่า 15 ปี

154198873_4187106981299583_4311721423025696993_nเศษฐกิจพอเพียง