ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของทิพยประกันภัย

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของทิพยประกันภัย
สมาชิกโครงการ ช.พ.ค.ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
บริษัทจึงขอประชาสัมพันธ์การบริการผ่าน แอพพลิเคชั่น
เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบการทำประกันภัยได้ด้วยตนเอง
ผ่านการดาวน์โหลดหรือสแกนคิวอาร์โค้ดดังภาพ

TIP

ขั้นตอน TIP