ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์
เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้บริการ หอพัก สกสค. ในพื้นที่
ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการจองห้องพักของหอพัก สกสค. แบบออนไลน์