นายมาณพ บุญประเสริฐ ออกให้บริการการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. นางอัมภิการ์ เพชราภรณ์