นายมาณพ บุญประเสริฐ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด