ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช