กำหนดการตรวจสุขภาพ สถานพยาบาล สกสค.

เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาล สกสค.
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เว้นแต่ตรวจเพิ่มนอกรายการ ครูเอกชนจ่ายก่อนเบิกที่หลัง)
แม้มิได้แจ้งความจำนงไว้ก่อนก็สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ ตามกำหนดการ