การมอบรางวัลพระพฤหัสบดี และมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2563


มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_127มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_97 - Copyมอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_99 - Copyมอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_102มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_104มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_105มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_108มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_110มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_112มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_114มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_116มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_119มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_121มอบเกียรติบัตร_๒๑๐๑๑๕_125