ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศปรับลดเวลา 64ลดเวลา