การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

S__13582562

S__13582560