แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทราบโดยด่วน

 

แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทราบโดยด่วน