ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

1 2 3

ในวันที 20 – 21 มีนาคม 2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด
เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงคณะกรรมการ สกสค.
และธนาคารออมสิน  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์