ทบทวนกรอบและแนวทางการให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษา

yhxWIYgEMI_1614939027

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการประชุมทบทวนแนวทางร่วมโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจาก การก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หลังการลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการให้บุตรหลานในอุปการะของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้บริหารจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาทิ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. Ca4Se6ij1J_1614938972

OZRhBBkh3J_1614938972 R3SdwYcck0_1614938972