ข่าว สกสค. ฉบับที่ 294 ประจำเดือนมีนาคม 2561 : สกสค. เตรียมคนทั่วประเทศสู่มาตรฐานสากลงานจัดซื้อ จัดจ้างฯ “โปร่งใส ตรวจสอบได้”

P0m4S8hp09_1521512168