การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค

77696 77986 177663 177665 177667 760571 760572 760573177664

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร
รางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ได้ดำเนินการตามแนวทาง “ซ่อมอดีต สร้างอนาคต” เพื่อแก้ปัญหา
ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ การไม่รับเงินส่วนต่างดอกเบี้ยจากธนาคารออมสิน
โดยส่งเงินคืนเป็นการลดดอกเบี้ยให้กับครูทุกคนประมาณ 1% ทุกโครงการ
ทำให้สามารถลดภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันที
จำนวน 450,000 คน ยอดวงเงินสินเชื่อมากกว่า 4 แสนล้านบาท,
การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,
การยกระดับการให้บริการจากสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลครู
ที่ให้บริการด้านการรักษาสุขภาพในระดับมาตรฐาน เป็นต้น