นโยบาย “ซ่อมอดีต สร้างอนาคต”

การบรรยายพิเศษโดย  นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
***********************************